Podrobne

Kedy môžete napadnúť stavebné povolenie?

Kedy môžete napadnúť stavebné povolenie?

Otázka:

<>

Odpoveď: v prípade predvídateľných problémov alebo nedodržania urbanistického plánu.

Proti stavebnému povoleniu vydanému obecnými úradmi je možné namietať, to znamená, že je možné sa pýtať a skontrolovať jeho platnosť. Je možné napadnúť stavebné povolenie tri mesiace od jeho vydania pre správu a dva mesiace pre akúkoľvek tretiu osobu, ktorá má záujem na konaní. Ak príslušný orgán uzná nezákonnosť stavebného povolenia, môže ho odobrať. Proti stavebnému povoleniu môžu vo všeobecnosti namietať susedia. Dôvody sa môžu líšiť. K hlavným patria nesúlad s územným plánom alebo územným plánom alebo nesúlad s predpismi pre postup pri získavaní povolenia. Opozícia môže byť spojená aj s dokončením prác, ak nespĺňa normy dohodnuté v stavebnom povolení. Ďalšími dôvodmi sú zásahy do verejnej diaľnice alebo na majetok iných, nadmerný hluk, zápach. Aj vy nám pošlite svoju otázku pre domácich majstrov.